Tập tin : world-map-outline.gif
Bản đồ-Thế giới-world-map-outline.gif
541x293 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.wpmap.org