Tập tin : world_map_classic.jpg
Bản đồ-Thế giới-world_map_classic.jpg
600x386 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : lightravels.com