Tập tin : socal-network-world-map.jpg
Bản đồ-Thế giới-socal-network-world-map.jpg
638x333 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : tctechcrunch2011.files.wordpress.com