Tập tin : WorldMapW3C.png
Bản đồ-Thế giới-WorldMapW3C.png
800x400 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.w3.org