Tập tin : world-map-2008.jpg
Bản đồ-Thế giới-world-map-2008.jpg
800x519 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com