Tập tin : enAtG.png
Bản đồ-Thế giới-enAtG.png
3040x1588 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : i.imgur.com