Tập tin : 03IPatlas_worldmap.gif
Bản đồ-Thế giới-03IPatlas_worldmap.gif
498x281 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : i.infopls.com