Tập tin : eunewlnd.gif
Bản đồ-Châu Âu-eunewlnd.gif
516x456 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : www.worldatlas.com