Tập tin : europe_pol_2004.jpg
Bản đồ-Châu Âu-europe_pol_2004.jpg
1097x1411 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu