Tập tin : europe_abroad.jpg
Bản đồ-Châu Âu-europe_abroad.jpg
400x500 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : www.transitionsabroad.com