Tập tin : Biogeographical_Regions_Europe_-_Map_(intl).png
Bản đồ-Châu Âu-Biogeographical_Regions_Europe_-_Map_(intl).png
2270x2050 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org