Tập tin : europe_1919.jpg
Bản đồ-Châu Âu-europe_1919.jpg
1192x914 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : www.emersonkent.com