Tập tin : europe_map.jpg
Bản đồ-Châu Âu-europe_map.jpg
630x762 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : www.ewest.org.uk