Tập tin : europe_600w.jpg
Bản đồ-Châu Âu-europe_600w.jpg
600x377 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : www.worldpress.org