Tập tin : europe-map.gif
Bản đồ-Châu Âu-europe-map.gif
1592x1427 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : www.geographicguide.net