Tập tin : europe_blank.gif
Bản đồ-Châu Âu-europe_blank.gif
1000x847 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net