Tập tin : europe_map_political.jpg
Bản đồ-Châu Âu-europe_map_political.jpg
1280x1024 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : haonowshaokao.files.wordpress.com