Tập tin : europe_1871_1911.jpg
Bản đồ-Châu Âu-europe_1871_1911.jpg
1881x1541 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Âu
Quyền tác giả : www.emersonkent.com